Uppförandekod 

(code of conduct)

SolarFutures huvuduppgift är att arbeta för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi och att erbjuda inspirerande och hållbara solcellsanläggningar för att skapa långvariga relationer med nöjda kunder. SolarFutures verksamhet skall vara miljömässigt, socialt, och ekonomiskt accepterad över tiden.

För att framgångsrikt lyckas med vår uppgift tar vi ansvar gentemot våra medarbetare, partners och samhället i allmänhet. Där av har vi utarbetat en policy som vi kallar SolarFutures uppförandekod (code of conduct) för vårt agerande och verksamhet.

Medarbetare hos SolarFuture skall:

 – Verka i enlighet med företaget allmänna riktlinjer och policys

– Agera för sund konkurrens och motverka otillbörlig påverkan så som mutor

– Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner och motverka svartarbete samt övrig ekonomisk brottslighet

– Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller ge förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet

– I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas och ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt

– Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol

– I samband med våra projekt och uppdrag ska vi sträva efter att tillse att våra leverantörer, underentreprenörer och andra affärspartners följer principerna i vår uppförandekod.

Alla våra medarbetare är väl insatta i SolarFutures uppförandekod (code of conduct) och ställer sig bakom denna och kommer att verka efter dess principer och innebörd. Vi förbinder oss att utbilda, informera och implementera kring uppförandekoden samt vidta aktiva och tydliga korrigerande åtgärder för att avhjälpa och motverka avsteg från uppförandekoden inom vårt företag. Om tvivel uppstår om hur en medarbetare skall agera skall medarbetaren i första hand kontakta företagets styrelse.

Mikael Karlsson, VD
SolarFuture Sverige AB

Kontakta oss!

1 + 5 =

Följ solarfuture på Sociala Medier