Hållbarhetsarbete

Solarfuture arbetar för ett hållbart företagande genom att erbjuda kreativa och upplysande affärssammanbeten och att bidra till ett ökat kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera till sunda och lönsamma affärer kring solenergi men också att inspirera och skapa nyfikenhet till ökad kompetens i samhället och ökad användning av förnybar energi.

För Solarfuture innebär ett hållbart företagande en långsiktig ansvarsfullhet. 

Miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer ska utgöra grunden för företagets verksamhet. Hållbarhetsarbetet omfattar såväl företagets anställda som företagets leverantörer eftersom dessa är en väsentlig del i SolarFuture leveranskedja.

Miljömässigt 

Miljöhänsyn ska genomsyra alla delar av verksamheten. Produkter och tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Vi agerar för att minska utsläpp av koldioxid och att minska förbrukningen av ändliga resurser och verkar systematiskt för ökad användning av solenergi.

Socialt

Vår verksamhet och tjänster ska inge trivsamhet, inspiration och stöd för såväl enskilda individer som våra kunders verksamhet.

Etik

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en säker och respektfull arbetsplats. Vi förväntar oss en hög moral hos våra medarbetare och att de har ett etiskt förhållningssätt. Vi ska genom god affärsetik upprätthålla en trovärdighet, både inom företaget och mot våra kunder.

Jämställdhet och mångfald

Vårt arbete med jämställdhet och mångfald syftar till att skapa lika villkor för alla medarbetare i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i företaget. Alla medarbetare ska kunna arbeta och utvecklas tillsammans utan att någon utsätts för diskriminerande behandling eller trakasserier.

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer vi en god arbetsmiljö relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer. För oss är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet att individuellt och genom samverkan utöva inflytande på det egna arbetet och på företagets verksamhet. Detta främjas genom ett gott ledarskap. Varje medarbetare har ett ansvar i det gemensamma arbetsmiljöarbetet och i skapandet av ett gott företagsklimat.

Ekonomiskt

Vi ska skapa ”värden” både för företaget och för våra kunder ur ett långsiktigt perspektiv. Därför strävar vi efter väl genomförda uppdrag med få felaktigheter, nöjda kunder och god lönsamhet.

Mikael Karlsson, VD
SolarFuture Sverige AB

Vårt hållbara hus

En illustration över våra prioriterade SDG-mål

Kontakta oss!

7 + 15 =

Följ solarfuture på Sociala Medier